بعد از راهبیمائی روز قدس كه جا برای نشستن در حرم نبود از درب هفده میخواستم وارد حرم شوم سخنران حاج اقای رئیسی معاون قوه قضاییه بود دنبال سایه میگشتم كه چشمم به فرد اشنائیی افتاد در افتاب عبایش را بهن كرده بود ودر ابن گرمای طاقت فرسا سنگ فرش داغ كه من جوان تحمل نداشتم  و حتی راننده حاج

اقا هم كمی كه كنار اقا بود دوام نیاورد و به سایه بناه برد

ایشان نشسته بود اقای شیری مدیر كل اوقاف قم و اقای بور سید اقایی  مهدویت هم امدند هركسی به حاج اقا اصرار كرد كه بیا در سایه بجای ما بنشین قبول نمی كرد چون جانبود 

این در حالی است كه عده ای تازه به دوران رسیده برای جای مخصوص نماز جمعه با ماموران انتظامات بحث می كنند  چه تواضعی        الله اكبر

مردمی كه رد میشدند  برای دستبوسی خدمت ایشان میرسیدند و ایشان با همه با صبر و بردباری برخورد می كردند طلبه جوانی كه كنار ایشان نشسته بود سه سوال روی برگه ای نوشت و حاج اقا جواب دادند اول در خصوص را ه نجات از وسوسه های شیطان كه انسان به چشم چرانی دچار نشود بود

 

ار ی این مرد بزرگ مخلص كسی نبود جز  ایت الله حائری شیرازی  عضو مجلس خبرگان رهبری  و امام جمعه سابق شیراز بود 

 

من وقتی ایشان را در گرمای شدید دیدم با ارامش نشسته و ذكر میگوید خجالت كشیدم دنبال سایه بگردم  ای كاش از چنین الگوهای بیشتر میداشتیم كه عمل بهتر از دهها ساعت سخنرانی جواب میدهد امام جمعه هم ایت الله سید محمد سعیدی بود كه مختصر  و مفید نماز را اقامه كردند