در روز جهانی قدس همه با هم یک صدا شعار مرگ بر اسرائیل را سر خواهیم داد.